Български
English

Покана за редовно годишно Общо събрание на членовете на Асоциация “Източнобългарски кон”

         Управителният съвет на Асоциация “Източнобългарски кон” на основание на чл.26 от Устава на Асоциацията свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 16.05.2016 г. (понеделник) в гр.Шумен в административната сграда на ДП “Кабиюк”. от 13:00 часа при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС за дейността на Асоциацията за изминалия период. Отчет за дейността на УС през 2015 година.
  2. Приемане на финансовия отчет за 2015 година и приемане на проекто-бюджет за 2016 година.Приемане отчета на контролния съвет.
  3. Прием на нови членове.
  4. Утвърждаване решението на УС от 23.11.2015г. за за уеднаквяване размера на членския внос за физически и юридически лица.
  5. Разни.

          При липса на кворум на основание чл. 21 ал. 2 от Устава на Асоциацията общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

Председател на Асоциация “ИБК” доц. д-р Илияна Събева

© 2019 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ