Български
English

Лицензиране и тестиране

И Н С Т Р У К Ц И Я за бонитировка и тестиране на коне от Източнобългарска порода 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПИ НА БОНИТИРОВКАТА

1. Бонитировката има за цел да определи развъдната стойност на конете и представлява комплексна преценка по произход и типичност; телесни измерения; екстериор, конституция и темперамент; качества на движенията, работоспособност и качество на приплодите.

2. Бонитировката се провежда от специалисти с подходяща квалификация оторизирани от Асоциацията за развъждане на източнобългарски коне в България. Ако бонитировката се извършва от комисия, всеки член дава независима оценка. Крайната оценка се формира като средно аритметично от оценките на членовете на комисията.

3. Бонитирането и тестирането на конете се извършва:

на 2.5 годишна възраст – по произход и типичност; телесни измерения; екстериор, конституция и темперамент, качества на движенията и опционно по качества на свободния скок.

на 3 годишна възраст – по произход и типичност; телесни измерения; екстериор, конституция и темперамент; качества на движенията, качества на свободния скок и тест за за податливост към обучение.

на 7.5 годишна възраст – по произход и типичност; телесни измерения; екстериор, конституция и темперамент; качества на движенията; качества на свободния скок, тест за за податливост към обучение,  работоспособност и по репродуктивни качества.

Тестовете за  качества на свободния скок и за податливост към обучение се провеждат само веднъж. Теста за за податливост към обучение не е задължителен за кобилите.

Жребците и кобилите ползвани за разплод се преценяват по репродуктивни способности и по потомство периодично след 7.5 годишна възраст.    

4. За всяко бонитирано животно се попълва индивидуален бонитировъчен/оценителен/ лист. Копие от него задължително се предоставя на собственика. Преди началото на случния сезон се съставя обобщаваща бонитировъчна ведомост.

5. Преценката на всяка група признаци се извършва по десетобална система. Крайната оценка е средно аритметично от оценките отделните съдий закръглено към цяло число.

6. Взависимост от получените балове конете се класират в 4 класа: Елит – животните напълно отговарят на изискванията за породата; І-ви клас – коне, които в малка степен се отклоняват от изискванията, ІІ-ри клас – коне, които независимо, че притежават от някои отклонения биха могли да имат племенно значение и ІІІ-ти клас – коне, които имат съществени отклонения от изискванията за породата и чието използване за разплод не е целесъобразно.

 

Изтегли цялата Инструкция за бонитировка и тестиране

© 2020 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ