Български
English

ПОКАНА за провеждане на редовно годишно Общо събрание

На основание на чл.26 от Устава на организацията, Управителният съвет на Асоциация “Източнобългарски кон” по собствена инициатива свиква редовно  Общо събрание, което ще се проведе на 13.06.2023 година (вторник) от 12.30 часа в админстративната сграда на Земеделски Институт, гр. Шумен,

при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчета за дейността на Асоциацията и УС за 2022 година.
  2. Приемане на финансовия отчет за 2022 г. и проекто-бюджета за 2023 година.
  3. Прием на нови членове.
  4. Разни.

На основание чл. 21 ал. 2 от Устава на Асоциацията, при липса на кворум общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

Председател на Асоциация “ИБК”

/гл.ас. д-р Мая Попова/

04.05.2023 год.

© 2024 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ