Български
English

Устав на асоциацията

У С Т А В

 

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

„АСОЦИАЦИЯ  „ИЗТОЧНОБЪЛГАРСКИ КОН”

(Изменения и допълнения от 17.05.2019 година)

Настоящият устав урежда основните устройствени правила на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „АСОЦИАЦИЯ  „ИЗТОЧНОБЪЛГАРСКИ  КОН”, организацията на нейната дейност, правата на членовете й, органите за управление в изпълнение изискванията на ЗЮЛНЦ.

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И СТАТУТ НА АСОЦИАЦИЯТА.

 

Чл.1.(1) Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „АСОЦИАЦИЯ  „ИЗТОЧНОБЪЛГАРСКИ  КОН”, наричано по-долу в настоящия устав “Асоциацията”, се организира като отделно от членовете си, самостоятелно, доброволно юридическо лице с нестопанска цел, за извършване на общественополезна дейност.

(2) Чрез дейността си Асоциацията подпомага своите членове в развъждането, съхранението, устойчивото развитие и ефективното използване на генетичните ресурси на Източнобългарската порода коне.

Чл.2. Асоциацията придобива качество на юридическо лице след вписването й в предназначения за това регистър в окръжния съд по седалището му. Асоциацията има свой печат, носещ наименованието й и емблема, приети от управителния съвет и одобрени от общото събрание.

Чл.3. (Изм. - Решение ОС от 17.05.2019 г.) Асоциацията е открита за членуване на физически и юридически лица, отглеждащи племенни коне от Източнобългарска порода, научни работници, съмишленици, държавни и неправителствени организации, които признават целите, задачите и устава на тази Асоциацията, които със своите действия и познания допринасят за развъждането, отглеждането и съхранението на породата.

Чл.4.(1) Асоциацията придобива права и поема задължения чрез управителните си органи.

(2)  Асоциацията отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на Асоциацията не отговарят за задълженията на сдружението лично.

 

 1. II. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ.

 

Чл.5.(1) Настоящата Асоциацията с нестопанска цел е с наименование „АСОЦИАЦИЯ  „ИЗТОЧНОБЪЛГАРСКИ  КОН”.

(2) Асоциацията е със седалище: град Шумен, кв. „Макак”, административната сграда на ДП „Кабиюк”.

 

III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ.

 

Чл.6. Основните цели на Асоциацията са:

 1. Провеждане националната политика в областта на развъждането на Източнобългарската порода коне.
 2. Подпомагане, обединяване и насочване усилията и дейността на членовете си за повишаване икономическата ефективност на развъждането и производството на коне от Източнобългарската порода и приспособяване на това производство към нуждите на пазара.
 3. Повишаване генетичния потенциал на породата.
 4. Гарантиране породната принадлежност и произхода на животните.

 

 1. IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

 

Чл.7. Асоциацията ще има следния предмет на дейност:

 1. Създаване и поддържане племенната книга на Източнобългарската порода коне.
 2. Издаване на всички племенни документи удостоверяващи произхода, идентификацията и развъдния процес в породата.
 3. Разработване и прилагане на селекционни програми с цел повишаване генетичния потенциал на породата.
 4. Изготвяне нормативната база за водене на цялостния селекционен процес и организиране лицензирането за разплод на жребците производители от породата.
 5. Подпомагане развъждането, вноса и износа на разплодни племенни животни, сперма, ембриони.
 6. Разработване на национални, регионални и индивидуални инвестиционни програми.
 7. Насърчаване и защитаване на специфичните интереси на своите членове пред всички държавни органи и обществени институции.
 8. Организиране на курсове за обучение, придобиване и повишаване квалификацията на своите членове.
 9. Осигуряване на методични, зоотехнически, ветеринарни и други услуги на членовете на Асоциацията.
 10. Организиране регионални и национални изложби, научни сесии, аукциони за продажба на коне от породата и други мероприятия, установява и поддържа постоянни връзки с всички организации, имащи отношение към коневъдството и селското стопанство като цяло.
 11. Оказване на информационна, методическа, консултантска и юридическа помощ.
 12. Сключване на договори за сътрудничество с наши и чужди асоциации, съюзи, организации, институции, фирми и физически лица за решаване на проблеми и съвместна дейност по целите в глава ІІІ.

 

 1. V. СРОК.

 

Чл.8. Асоциацията се учредява за неопределен срок, съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

 

 1. VI. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

 

Чл.9. (1) Учредители на Асоциацията са физически лица - пълнолетни и дееспособни граждани, както и юридически лица - регистрирани в съответния съд при спазване изискванията на българско законодателство, които на доброволен принцип се договарят за създаване на Асоциацията, която да обедини усилията на всички заинтересовани лица за развитието на Източнобългарската порода коне в Р. България.

(2) Учредители на Асоциацията са лицата подписали Учредителния протокол и Устава на асоциацията.

(3) За почетни членове на Асоциацията се избират български и чуждестранни лица, които със своите познания, опит и действия имат заслуги за развитие на породата в България и чужбина. Те получават почетни грамоти за членство в Асоциацията, не плащат членски внос, но имат право на глас в Общото събрание.

Чл.10. (1) Участието в Асоциацията е доброволно. Членове на Асоциацията могат да бъдат:

 1. Физически лица, дееспособни граждани, навършили 18-годишна възраст: собственици на племенни коне от породата, специалисти, селекционери, научни работници, любители и други лица с интерес в тази дейност;
 2. Юридически лица, надлежно регистрирани според изискванията на българско законодателство: български организации, предприятия, научни институти, търговски дружества, други сдружения със сходни цели и задачи, при положение, че тези цели и задачи не са в конфликт и не противоречат на целите и задачите на Асоциацията.

(2)  (Изм. - Решение на ОС от 17.05.2019 г.) Всички членове приемат и се задължават да спазват Устава на Асоциацията и да допринасят за развитието на Източнобългарската порода коне.

Чл.11. Приемане на членове в Асоциацията:

 1. Учредителите, подписали Учредителния протокол и Устава стават членове на Асоциацията по право.
 2. Нови членове на Асоциацията се приемат по писмена молба, отправена до Управителния съвет на първото негово заседание. Непосредствено след приемане на всяка молба, тя се разглежда и Управителния съвет взема решение за приемане на съответния член.
 3. Решението на Управителния съвет за приемането или неприемането на всеки член се утвърждава от Общото събрание на неговото следващо редовно годишно заседание.
 4. (Изм. - Решение на ОС от 17.05.2019 г.) Кандидатите за членове се считат за редовни членове от момента на вземане на решение на управителния съвет в тази насока.
 5. В случай, че Управителният съвет откаже да приеме някои от кандидат-членовете, те могат да обжалват решението пред Общото събрание. Общото събрание разглежда жалбата и взема становище на следващото си редовно годишно заседание и ако фигурира в дневния ред на извънредно общо събрание.
 6. (Отм.- Решение на ОС от 17.05.2019 г.)
 7. (Изм. – Решение на ОС от 17.05.2019 г.) Новоприетите членове на Асоциацията се вписват в регистъра на членовете, в който са вписани учредителите.

Чл.12. Всеки член на Асоциацията има право:

 1. Да участва и гласува лично или чрез пълномощник в Общото събрание;
 2. Да получава информация за дейността и икономическото състояние на Асоциацията;
 3. Да предлага и участва в обсъждането на въпроси свързани с дейността на Асоциацията във всички структурни нива;
 4. Да избира и да бъде избиран в ръководните и контролни органи на Асоциацията;
 5. Да бъде стимулиран и подпомаган в своята дейност от страна на Асоциацията, съгласно условията на Устава;
 6. Да се ползва от услугите и помощта на Асоциацията;
 7. Да участва във всички регионални, национални и международни прояви на Асоциацията;
 8. 8. Да членува в други сдружения с нестопанска цел от бранша със сродни цели, при положение, че тези цели не са в конфликт и не противоречат на целите на Асоциацията.

Чл.13. Всеки член на Асоциацията е длъжен:

 1. Да спазва Устава на Асоциацията и изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 2. Да участва активно при реализиране на целите и задачите на Асоциацията;
 3. Да не предприема действия, които биха навредили на Асоциацията, уронили нейния авторитет и противоречащи на устава й, както и на законите на Р. България;
 4. (Отм.- Решение на ОС от 17.05.2019 г.)

Чл.14. Всеки член може да бъде наказван с бележка, предупреждение за изключване и изключване от Асоциацията за нарушения на устава.

Чл.15. Членството в Асоциацията се прекратява съгласно разпоредбите на закона:

 1. С едностранно волеизявление до сдружението;
 2. При смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице;
 3. С изключването;
 4. С прекратяване дейността на юридическото лице с нестопанска цел;
 5. При отпадане.

 

VII. УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА.

 

Чл.16. Органите на управление на Асоциацията са:

 1. Общо събрание;
 2. Управителен съвет;
 3. Председател и заместник председател на УС;
 4. (Отм. - Решение на ОС от 30.04.2010 г.)

 

VIII. ОБЩО СЪБРАНИЕ.

 

Чл.17. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Асоциацията. То е върховен орган на същата. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощен представител.

(2) Членовете-юридически лица се представляват в Общото събрание от законните си представители или от изрично упълномощено лице.

Чл.18. (1) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от управителния съвет, по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението, в населеното място, в което е седалището на Асоциацията.

(2) Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалище на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Чл.19. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото провеждане на общото събрание, както и по чия инициатива то се свиква.

Чл.20. (Изм. – Решение на ОС от 17.05.2019)  Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл.21. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват поне половината от членовете на Асоциацията.

(2) Ако не се явят необходимият брой членове, събранието се отлага с един час и се провежда на същото място по обявения дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Чл.22. В Общото събрание всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощие, освен за изрично упълномощените да представляват юридически лица-членове на Асоциацията.

Чл.23. Член на Общото събрание няма право да гласува при решаване на въпроси отнасящи се до:

- него, неговия съпруг или роднини по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

- юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл.24. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) Решения относно изменяне и допълване на устава, участието й в други организации и прекратяването й, се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

Чл.25. (1) Общото събрание:

 1. Изменя и допълва устава;
 2. Приема други вътрешни актове;
 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 4. (Отм. - Решение на ОС от 17.05.2019 г.)
 5. Избира и освобождава председателя и заместник-председателя на Асоциацията;
 6. Приема и изключва членове;
 7. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
 8. Взема решение за участие в други организации;
 9. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 10. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 11. Приема бюджета на сдружението;
 12. (Изм. – Решение на ОС от 17.05.2019 г.) Взема решения относно размера на членския внос и имуществените вноски (ако има такива);
 13. 13. (Изм. - Решение ОС от 17.05.2019 г.) Приема отчета за дейността на асоциацията и Управителния съвет;
 14. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 15. Взема и други решения, предвидени в устава.
 16. (Нова- Решение на ОС от 17.05.2019 г.) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(2) Правата по ал. 1, 3, 9, 11, 13 и 14 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

Чл.26. Ежегодно Общото събрание се свиква за приемане на годишен отчет, план и стратегия за развитие и по други въпроси, включени в дневния ред.

Чл.27. (1) (Изм. - Решение на ОС от 17.05.2019 г.) Общото събрание с явно или тайно гласуване избира членовете на Управителния съвет. При необходимост Общото събрание избира членове за членство в национали съюзи и фондации.

(2) (Отм.- Решение на ОС от 17.05.2019 г.)

Чл.28. За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват всички разисквания, решения и резултати от гласуването. Протоколът се подписва от председателстващия събранието, секретар-протоколчик и председателя на Управителния съвет.

 1. IX. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.

 

Чл.29. (Изм. - Решение на ОС от 28.03.2014 г.) Управителният съвет се избира за срок от 5 (пет) години и се състои от 5 (пет) лица – членове на сдружението, един от които е неговият председател и един е заместник-председател. Юридическите лица-членове на сдружението могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.

Чл.30. (1) (Изм. - Решение на ОС от 30.04.2010 г.)Управителният съвет се свиква на заседания от председателя му или от 1/3 от членовете му.

(2) Когато заседанията се свикват по искане на 1/3 от членовете на Управителния съвет, те отправят писмено искане до председателя и той е длъжен в 7 (седем) дневен срок от получаване на искането да свика заседание на Управителния съвет. Ако председателят не изпълни това си задължение, членовете, по чието искане се свиква Управителния съвет, отправят покани до останалите членове на съвета, в които посочват датата, часа и мястото на заседанието, както и дневния ред, по който ще се проведе то.

(3) (Отм.- Решение на ОС от 17.05.2019 г.)

Чл.31. (1) (Изм. - Решение на ОС от 17.05.2019 г.) Заседанията на Управителния съвет се свикват регулярно, съобразено със сроковете за изпълнение на задълженията предвидени в Устава.

(2) Свикването става с писмена или устна покана, с посочени в нея дата, час, място и дневен ред.

(3) Управителният съвет можe да взема решения, ако на заседанията му присъстват повече от половината от неговите членове.

(4) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на решенията за ликвидация на сдружението, за представляването му и с определяне реда и организиране на дейността му, които се вземат с пълно мнозинство от всичките му членове.

(5) (Нова- Решение на ОС от 17.05.2019 г.) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(6) (Нова- Решение на ОС от 17.05.2019 г.) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл.32. Заседанията на Управителния съвет се водят от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие – от заместник-председателя.

Чл.33. Правомощия на Управителния съвет:

 1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. Взема решения по молби за членство;
 3. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 4. Изготвя проекто-бюджет и приема годишните отчети и стратегията за дейността на Асоциацията;
 5. (Отм.- Решение на ОС от 17.05.2019 г.)
 6. Одобрява направените назначения на щатни служители и определя възнаграждението им, оценява работата им и може да взема решения за тяхното освобождаване;
 7. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 8. Взема решения за установяване контакти с правителствени и други органи и организации, участие в семинари, симпозиуми, обучения и други;
 9. Одобрява направените от председателя и заместник-председателя разходи.

 

 1. X. ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

 

Чл.34. (1) Председателят и заместник-председателят на Управителния съвет се избират от Общото събрание.

(2) Председателят и заместник-председателят работят на обществени начала, освен ако с решение на Управителния съвет те не са назначени за щатни служители на Асоциацията.

Чл.35. (1) Председателят и заместник-председателят на Управителния съвет представлява Асоциацията заедно и пооделно.

(2) Председателят и заместник-председателят на Управителния съвет имат спесимен в банката и подписват всички приходни и разходни документи, както и счетоводните документи.

Чл.36. Председателят на управителния съвет, а в негово отсъствие заместник-председателят, лично ръководят дейността на Асоциацията.

Чл.37. (Изм. - Решение на ОС от 17.05.2019 г.) Председателят и/или заместник-председателят на Управителния съвет подготвят планове, правилници и отчети за дейността на Асоциацията и Управителния съвет. При ползване на публични финансови средства стриктно спазват нормативните указания за тяхното изразходване.

 

 1. (Изм. - Решение на ОС от 30.04.2010 г.) ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

Чл.38. (Изм. - Решение на ОС от 30.04.2010 г.) Постоянните комисии се създават по решение на Управителния съвет, който определя и техните цели и мандат, избира и освобождава членовете им.

Чл.39. (Отм. - Решение на ОС от 30.04.2010 г.)

Чл.40. (Отм. - Решение на ОС от 30.04.2010 г.)

 

 

 

XІІ. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ.

 

Чл.41. (1) Имуществото на Асоциацията се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

(2) Асоциацията може да бъде финансирана и субсидирана от държавата по предвидения в съответните закони ред, както и да бъде подпомагана чрез данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения.

Чл.42. Създаденото със средства на сдружението имущество е неделима собственост на Асоциацията.

Чл.43. (1) (Изм. - Решение на ОС от 28.03.2014 г.)  Източници на финансиране дейността на сдружението са: членски внос, имуществени вноски, дарения, спонсорство, субсидии; приходи от разработени проекти или участие в проекти по международни и национални програми допустими за юридически лица с нестопанска цел; други приходи незабранени със закон за за юридически лица с нестопанска цел осъществяващи общественополезна дейност.

 (2) По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта,  размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с обикновено мнозинство.

Чл.44. Сдружението  може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Чл.45. Ежегодно общото събрание приема оценка за икономическото и финансово състояние на Асоциацията и одобрява представения от управителния съвет проекто-бюджет.

Чл.46. Всички приходи и разходи по дейността на Асоциацията се утвърждават от Общото събрание.

 

XIІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

 

Чл.47. (1) Асоциацията води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Асоциацията изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

 1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
 2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. Финансовия резултат.

(3) (Изм. - Решение на ОС от 17.05.2019 г.) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на асоциацията следва да се заявят за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.

 

ХIV. РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО:

 

Чл.48. (1) Асоциацията може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на ЗЮЛНЦ.

(2) (Изм. - Решение на ОС от 17.05.2019 г.) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от сдружението се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности. 

 (3) За безвъзмездно разходване на имуществото на Асоциацията е необходимо мотивирано решение, взето от върховния орган на организацията с мнозинство 2/3 (две трети) от всички негови членове, когато е в полза на:

 1. Лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
 2. Лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
 3. Юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
 4. Юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(4) Асоциацията не може да сключва сделки с лицата по ал.3, т.1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

 

 

ХV. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, ПРЕКРАТЯВАНЕ:

 

Чл.49. Асоциацията не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

 

ЛИКВИДАЦИЯ:

 

Чл.50. (1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

(5) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Асоциацията от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество.

(6) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. Учредителите и настоящите и бившите членове;
 2. Лицата, били в състава на органите му и служителите му;
 3. Ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
 4. Съпрузите на лицата по т.1-3;
 5. Роднините на лицата по т.1-3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
 6. Юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

     

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

 

Чл.51. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в устава или учредителния акт.

(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.  Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.

             

ХVІ. (Изм. - решение ОС от 17.05.2019 г.) ВПИСВАНЕ в АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, в РЕГИСТЪРА на ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА с НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ:

Чл.52. (Изм. и доп. – Решение на ОС от 17.05.2019 г.) Асоциацията трябва да представи заявление за вписване в Централния регистър при Министерство на правосъдието по реда на чл.45, ал.2 и следващи от ЗЮЛНЦ (извършена първоначална регистрация). На вписване в Агенцията подлежат всички промени на обстоятелствата по чл. 18 от ЗЮЛНЦ.

Чл.53. (Отм.- Решение на ОС от 17.05.2019 г.)

Чл.54. (1) (Изм.- Решение на ОС от 17.05.2019 г.) По партидата на асоциацията се вписва служебно "с временно спрян статут в обществена полза", когато в две поредни години не заяви за обявяване в срок документите по чл. 40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

(2) (Изм.- Решение на ОС от 17.05.2019 г.) Вписването по (1) не освобождава Асоциацията и членовете на управителните му органи от задълженията и отговорността им по този закон.

(3) (Нова- Решение на ОС от 17.05.2019 г.) В случай на вписване на обстоятелство по ал. 1 Асоциацията може да продължи да разходва имуществото си за дейностите, посочени в устава или в учредителния му акт, доколкото не противоречат на разпоредбите на чл. 38 - 44 от ЗЮЛНЦ.

 

ХVІІ. ЗАЛИЧАВАНЕ:

Чл.55 (Изм.- Решение на ОС от 17.05.2019 г.) След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

Чл.56. Всички решения за прекратяване или преобразуване дейността на Асоциацията се вземат от общото събрание с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

 

Уставът е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на Сдружението с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „АСОЦИАЦИЯ „ИЗТОЧНОБЪЛГАРСКИ КОН”, състояло се на 20.04.2006г. в административната сграда на ДП „Кабиюк” – град Шумен, кв. „Макак”, в уверение на което същите са положили своя подпис.

 

Забележка: Поради настъпили обстоятелства по чл.33р, т.5 от НВСДТРРЮЛНЦ, личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени (решение на УС, Протокол №34/15.04.2019 и решение на ОС, протокол от 17.05.2019).

 

© 2024 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ