Български
English

Правила за провеждане на тестиране

Правила за провеждане на тестиране на  коне от Източнобългарска порода
Общи правила
I. Правила за организатора
1. Асоциация „Източнобългарски Кон” организира и провежда тестиране на коне от Източнобългарска порода съгласно изложените по-долу правила.

2. Организаторът, служителите, съдиите, участниците, дресьорите и треньорите, както и придружаващия ги персонал, се подчиняват  безусловно на “Правилата за провеждане на изложби и/или тестиране на коне от Източнобългарска порода”, както и на тези, свързани с ветеринарните въпроси и злоупотребата с лекарства, посочени във FEI ветеринарни разпоредби (раздели V и VІ, Приложения ІІІ, ІV, VІІ, ХІІІ, ХІV) и приемат юрисдикцията  на Дисциплинарния Комитет(ДК), и Дисциплинарния Апелационен Комитет(ДАК). ДК и ДАК не носят отговорност за последствията от решенията, които могат да вземат.

3. Организаторът назначава Организационен Комитет, Дисциплинарния Комитет(ДК), Съдийска Комисия и Резервен Съдия.

4. Никой член от организационната комисия не може да бъде съдия. Никой от назначените съдии не може да управлява записан кон, нито има право да действа в качеството си на разпоредител, технически делегат, говорител, коментатор или да действа, като друго служебно лице на теста, на който е съдия.

5. Организационната комисия си запазва правото да отказва записвания, но се задължава да посочи причината за съответния отказ. Организаторът е лично отговорен за спазването на тези правила.

6. Организаторът заплаща всички разумно направени пътни разходи и разходи по настаняването на назначените съдии.

7. Организаторът няма право да дава информация на пресата, свързана със състезатезаващите се коне преди каталогът да бъде пуснат за продажба в зоната на повеждане на тестирането. В случай, че се използва издателство за отпечатване на (напр. списание или други публикации), то следва да бъде сключен писмен договор с издателя, в който се потвърждава, че частта от списанието/вестник, съдържаща информация за състезателите или техните експонати няма да се продава или изпраща на абонати на списанието повече от един ден преди започването на изложбата.

8. Правилата за участие в тестиране на коне, са задължителни за организаторите и сответните участници.

II. Правила за Дисциплинарните Комитети (ДК)

9. Назначаване и състав Дисциплинарните Комитети (ДК)
9.1. Всеки ДК се назначава от организатора на тестирането. Състои се от два до четири члена. Имената на членовете на ДС трябва да бъдат напечатани в програмата и каталога на изложбата или тестирането.
9.2. ДК може да има пълномощия за назначаване разпоредител, който да ги асистира, ако сметнат за необходимо.

10. Задължения на Дисциплинарните Комитети
10.1. Първостепенно задължение на ДК е да следи дали провеждането на съответното мероприятие е в съгласие с правилата, Програмите, Допълненията и Техническите изисквания.
10.2.  В подкрепа на горното те държат под наблюдение зоната на конюшните, падока в зоната преди ринга и ринга (манеж за оценка), както и всички коне и хора на мястото на изложбата или тестирането по време на изложбата или тестирането.
10.3.  Когато са забелязали нарушения на правилата, Програмите, Допълненията или Техническите изисквания или им е докладвано за такива по реда на правило 12.1. по-долу, те трябва да проведат разследване за съответното нарушение.
10.4. Те са длъжни да направят писмен запис на всяко разследване, тъй като тяхното решение за случая и наложеното наказание (глоба) ще бъде въз основа на съдържанието му.
10.5.  Членовете на ДК не съдействат или участват в тестирането, за които са назначени. Членовете на ДК не посещават конюшните на участниците, освен в качеството си на членове на ДК и не приемат покани за гостуване или подаръци непосредствено преди и след теста или не приемат други ползи, които биха поставили под въпрос тяхната почтеност и честност.

11. Правомощия на ДК     
11.1. Членовете на ДК трябва да контролират достъпа до всички места използвани за целите на провежданите мероприятия, но могат да влизат в бокса на кон само в присъствието на собственика или гледача.
11.2.  Членовете на ДК имат пълни правомощия за:  
а/ да разрешават всички въпроси възникнали при провеждането на тестовете.    
б/ ако е необходимо за целите посочени в т.”а” по-горе да отменят всяко решение на организаторите и/или съдиите.
в/ да наредят преместването или отстраняване на всяко лице или лица, от което и да било или всички места под техен контрол.
г/ да изключи всеки кон от всеки клас или от тестирането, преди или след като коня участва.
д/ да нареди проверка на лице или лица, ако счита, че е полезно за даден кон, записан за който и да било клас от тестирането.
е/ да провери всяко предполагаемо нарушение на Правилника, Програмата, Допълненията и Техническите изисквания в съгласие с процедурата залегнала в правило 13.1. по-долу.
11.3. Решенията на ДК  трябва да бъдат задължителни за всички: участници,  организатори, длъжностни лица  и съдии; съблюдавайки винаги възможността за апелационна жалба (виж т. 15 по-долу).

12. Проверки и доклади по време на изложбите или тестиранията.
12.1. ДК  проверява нарушение на Правилника, Програмата, Допълненията и Техническите изисквания забелязани от тях, или всяко предполагаемо нарушение, за което им е съобщено в рамките на 1 час чрез:
а/ организатора, председателя на Асоциацията или официалните им заместници.
б/ съдия  или разпоредител (стюард).
в/ водещият коня.
12.2. Когато предполагаемото нарушение е съобщено по реда на т. 12в/ по-горе, съобщението трябва да е писмено, адресирано до ДК подписано и придружено с депозит 50 лв, което може   конфискувано от  Асоциацията, ако в доклада на ДК реши, че сигнала е неоснователен. Този доклад трябва да съдържа имената на свидетелите и в приложение да има съответните документални доказателства.
12.3. Когато е сигнализирано нарушение, ДК трябва да установи чрез разследване фактите, да реши дали нарушението е извършено и ако реши че е, да наложи на виновника едно или повече наказания /глоби по свое нареждане (виж т. 14.1 по-долу).
12.4. Когато предполагаемото нарушение не може да бъде установено, нито решено на сответния тест,  ДК докладва по случая на председателя на Асоциацията.
12.5. Когато предполагаемото нарушение касае организатора, ДК след разследване съобщава фактите на организатора, който ще предприеме подходящи действия, за които ДК може да даде инструкции.

13. Процедура на разследване:
13.1. Преди провеждане на всяко разследване ДК трябва:
а/ да избере един от нейните членове за председател, който да проведе разследването, поканвайки други членове и с редуване да проучат всички лица предварително представили доказателства.
б/ да са налице: лицето подало сигнала за предполагаемото нарушение, лицето обвинено в извършване на нарушението и всички свидетели.
в/ да имат готовност за използване на подходящ метод за записване на разследването и да бъде действащ когато председателя на ДК започне разследването.
Тогава ДК трябва да:
г/ установи естеството на твърдението или нарушението което се разследва.
д/ проучи (изслуша)всеки свидетел по ред.
е/ да изслуша обвинения и да позволи да оспори свидетелите.
ж/ да проучи (изслуша) свидетелите повторно, ако е необходимо.
з/ да помоли всеки да се оттегли докато се обмисля решението; решението се взема с мнозинство.
и/ повторно извиква обвиненото лице и лицето подало сигнала и ги информира за решението и наложеното наказание.
к/ преписва и подписва описанието на разследването, което да бъде изпратено на председателя на Асоциацията.
13.2. Всеки път, когато ДК реши, че нарушението е извършено и налага наказание трябва да информира организатора за предприетите действия, който може да информира публиката чрез спикера, ако мероприятието все още продължава.

14. Наказания и тежест на наказанията
14.1. Когато в резултат на разследването ДК постанови, че някое лице е извършило нарушение, ДК има правомощията по свое усмотрение да наложи на такова лице едно или повече от следните наказателни мерки.
а/ писмено предупреждение.
б/ да дисквалифицира коня (следващия по ред в класацията кон получава неговата награда или титла).
в/ лишаване от права или титла за участие на нарушителя в текущото тестиране и на всички негови коне.
г/ глоба не превишаваща 300 лв.
14.2. Когато ДК счита, че на лицето трябва да бъде наложена по-голяма глоба или по-голямо наказание от позволеното в т.14.1. по-горе, ДК има правомощия по свое усмотрение да докладва случая на председателя на Асоциацията или на официалния негов заместник.

15. Апелативни жалби
15.1. Всеки, на когото е наложено наказание има право на апел пред Председателя Асоциацията или пред официалния негов заместник, който ще назначи  Дисциплинарен Апелационен Комитет (ДАК) да разгледа съответния апел. Апелът се подава в писмен вид.
15.2. ДАК трябва да се състои от 2 члена от УС на асоциацията и един независим член. Членове на ДАК не могат да бъдат собственици на коне участващи в съответната изложба или тест.
15.3. Апелиращият подава писмена жалба до 21 ден след последния ден на тестирането или датата на известяване (регистрирана поща, датата на пощенската марка), в която се посочва основанията за жалбата и се предоставят писмени доказателства, които апелиращия желае да бъдат разгледани от ДАК.
15.4. Подаването на жалбата е придружена с депозит от 100 лв, които остават в залог, докъдето ДАК реши дали е имало основателни причини за апела.  
15.5. ДАК съобщава решението си на апеланта в рамките на три месеца от получаването на писмената жалба.
15.6. След като е взела решение по апела ДАК има правомощия по собствено усмотрение да нареди на апеланта да плати разумна цена и разходите по апелационната процедура, освен когато решението е предназначено за заключение на ДК.
15.7. За всички въпроси произтичащи от “Правила за провеждане на тестиране” решението на ДАК е окончателно (финално)  и е задължително за всички членове на Асоциацията и участници.

III. Правила за съдийските комисии

16. Всеки съдия, участващ в тестиране трябва да даде съгласие в писмен вид да спазва правилата за провеждане на тестове и особено що се касае за правилата за съдиите и отсъждането, както и тези, регулиращи конфликтите на интереси. И освен това, той дава съгласие да отсъжда честно и почтено и да изпълнява съдийските си задължения единствено и само  съобразявайки се с правилата за провеждане на тестиране на Асоциация Източнобългарски кон.

17. Съдиите не трябва да се възползват от гостоприемството на участниците, нито да приемат подаръци от тях, непосредствено преди или по време на съответното мероприятие, нито да приемат каквито и да било други облаги, които биха поставили под въпрос честността и почтеността на съдията.

18. Всеки съдия да прояви възможно най-висока нравственост в и извън територията на тестирането. Той трябва най-вече да се въздържа от каквито и да било действия и, в частност, каквото и да било публично изразяване на мнение, което би могло да се отрази на репутацията му.

19. Съдиите нямат право да оценяват коне, за които знаят, че може да има действителен или очевиден конфликт на интереси.

20. За действителен или очевиден конфликт на интереси се счита отсъждането на кон, който:
a) е бил купен или продаден от съдията в качеството си на собственик или посредник;
б) е притежаван изцяло или частично от съдията, или от член на семейството на съдията, или бизнес-партньор в бизнес организация.
в) някога е бил вземан/отдаван под наем от съдията;
г) е бил отгледан от съдията или е собственост на организация за отглеждане на коне, в която съдията е или е бил служител;
д) е бил редовно трениран, изпитван или лекуван от съдията в качеството му на съответната заемана длъжност.

21. Съдиите не се консултират с каталога на тестирането преди или по време на провеждането им, на която те са съдии. По време на оценяването не се правят никакви съобщения, разкриващи  идентичността, произхода или предишните участия на конете или самоличността на собствениците им. Все пак е позволено такава информация да се дава след съобщаване на резултатите.

22. На територията на ринга (манежа за оценка) цялата комуникация между съдиите и участниците преди връчването на наградите се извършва чрез  ринг-майстор или разпоредител.

23. Всеки съдия или съдийска комисия има право да откаже всяка награда, ако по тяхно усмотрение конят не заслужава тази награда.

IV. Правила за участниците
24. Участниците трябва да декларират в заявката за участие всеки действителен или очевиден конфликт на интереси, с който и да било от съдиите, поканени на изложбата;

25. Организаторът не трябва да приема записвания, които посочват действителен или очевиден конфликт на интереси с един от поканените съдии, освен ако се налага използването на резервен съдия.

26. Всички оплаквания срещу съдии трябва да се подават в писмен вид от двама души, в рамките на три дни след събитието, съгласно Правилата за Дисциплинарните Комитети. Оплакването трябва да е придружено от такса (100 лв). След което на въпросния съдия ще бъде дадена възможност да отговори.

27. При необходимост в правомощията на УС на асоциацията е да разследва всички инциденти в съответствие с Правилата за Дисциплинарните Комитети.

28. Всеки официален съдия, разпоредител или изложител на кон, записан за участие може да подаде оплакване за нарушаване на настоящите правила. Такова едно оплакване трябва да се изготви в писмен вид в рамките на 1 час след възникването на съответното нарушение. Внася се депозит от 50 лв, който може да бъде задържан, ако по усмотрение на ДК оплакването бъде счетено за несериозно. Конфискуваната сума принадлежи на Асоциацията.

29. В случай, че даден участник даде положителен резултат при химичен тест, направен съгласно тези правила, лицето, което е подписало формуляра за записване, ще носи отговорност за приемането на забраненото вещество, освен ако това лице не представи пълно и достоверно доказателство, за замесено друго лице. Такова едно лице или лица могат да бъдат временно отстранени от ДК и наличието на положителен тест ще се счита за пълно и достоверно доказателство за извършено нарушение на правило 57 (злоупотреба с лекарствени средства).

V. Правила за участие в тестиране
30. В тестиране могат да вземат участие коне от Източнобългарска порода регистрирани в Асоциация „Източнобългарски кон”.

31. Класове (възрастови категории):
1.    2- годишни жребци и кобили.
2.    3- годишни жребци и кобили.
3.    4 и по-възрастнижребци и кобили*.
4.    други категории по преценка на организатора.
* не се допуска учстие на кобили придружени от кончетата си.

32. Такса за участие : опционна; определя се конкретно за всеки тест, който не е финансиран чрез регламентирана държавна помощ.

33. Програмата към съответния тест е договор между участниците и организаторите и същата не трябва да се изменя от организаторите след оповестяването й.  В нея се отбелязва, че ”Правилата за провеждане на изло тестиране за коне от Източнобългарска порода” ще бъдат изцяло прилагани. Копия от тези правила е желателно да бъдат прилагани към програмите за всички тестирания.

34. Назначените съдии не могат да бъдат сменяни, след като имената им са били посочени в програмата без да бъдат уведомени участниците (освен в случаите на заболяване на съдиите или произшествие случило се прекалено късно). Лицето отговорно за коректното събиране на точките от всеки съдия трябва да бъде определено и споменато в каталога за да бъдат отстранени грешки в случай, че точките се вкарват на компютър по различен ред (начин).  

35.  Не е позволено плащането/даването на такси и парични награди от организатора с финансови средства получени от регламентирани държавни помощи, нито такива приети чрез съдиите, членовете на дисциплинарния комитет и разпределителите на ринга (манежа). Позволени са материални награди.

VI. Система за оценка на конете

36. Използва се десет точкова система на оценка на групите признаци (критерии) с точност до 0.5 точки.

37. Всеки съдия дава 1 –10 точки, за следните критерии:
1.    Тип.
2.    Телесни измерения.
3.    Екстериор (I,II,III раздел)*.
4.    Качества на движенията (ход, тръс, галоп, коректност).
5.    Качества на свободен скок (техника, сила).
* I-ви раздел – глава, шия, гръбна линия, корпус; II-ри раздел – крайници; III-ти раздел – стави, сухожилия, мускулатура, конституция.

38. Класации
При 5-6 участника – номинация за  1-во и 2-ро място
При 7-8 участника –  номинация за  1-во, 2-ро място и 3-то място
При 9-10 участника – номинации до 4-то място
При 11 и повече участника – номинации до 5-то място

38. Класираният на 1-во място за съответната възрастова категория кон се номинира за “шампион”, а на 2-ро място – за  “вицешампион”.
Забележка: Изисква се третия класиран кон да бъде номиниран за Трети шампион след Шампиона и Вицешампиона. Този Трети шампион ще бъде обявен официално, но ще бъде Резервен шампион в случай, че дисквалифицират Шампиона или Вицешампиона. Ако Третия шампион не е отбелязан във вотовете на съдийте, съдийте ще бъдат помолени да го определят. За случаите, в които и Шампиона и Вицешампиона са дисквалифицирани класацията се премества нагоре след Третия шампион.
    
39. Правила за класиране при равни резултати.
В случай на равни резултати в класовете се използват  два метода за класиране:
    39.1.  Конете с равни точки трябва да бъдат наредени един срещу друг. Съдийте без да комуникират помежду си записват своите предпочитания. По-високото място ще бъде дадено на коня с най-много първи предпочитания. Ако има равен брой гласове и е налице ново равенство, равенството ще се реши по метод описан в т. 39.2.
    
39.2. По-високо място ще се даде на коня притежаващ най-много точки за „тип”. Ако все още има равенство По-високо място ще се даде на коня притежаващ най-много точки за „движения”.  Ако и след това не може да бъде излъчен победител, един съдия избран на балотаж дава своето предпочитание.  
    За да се поддържа интереса на публиката всички класирани коне могат направят почетна обиколка на  ходом или тръс, след като бъдат номинирани.

VII. Резултати от тестирането

40. Резултатите от тестирането включват следната информация: дата, област, държава, име на организатора, съдий и членове на ДК.

41. Резултатите от класовете да включват описание на класа, коне класирани първи, втори, трети и т.н.

42. Информация за коня, включваща име, регистрацията в племенната книга (Stud Book)  към определената дата за участието, дата на раждане, име на бащата, име на майката, име на развъдчика и името на държавата му, име на собственика и името на държавата му, общ брой на събраните точки.

VIII. Провеждане на класовете тестиране
43. Водачите (дресьорите) трябва да са спретнато облечени. Могат да носят всеки един костюм, който обикновено се носи в страната им.

44. Водачите не трябва да носят дрехи, върху които има каквито и да било реклама, която разкрива свързаността на коня, който водят.

45. По усмотрение на съдийте, на неподчинените коне може да бъде наредено да се оттеглят.

46. През цялото време на ринга е разрешено да има само един водач за кон.

47. Съдиите могат да наредят на водачите да отворят устата на конете или да им вдигнат краката за проверка.

48. От съдиите се изисква да оценяват конете, докато експонатите са спрени, на ходом и на тръс.
a) Конете трябва да се явят в падока пред ринга/манежа не по-малко от 10 минути преди началото на оценяването на класа им.
б) Конете, който закъснеят ще бъдат изключвани от класирането.

49. Жребците и тригодишните и повъзрастни мъжки коне трябва да бъдат показвани с юздечки и мундщуци, които са както безопасни, така и удобни за коня. Юздечките без мундщук трябва да са безопасни, така и удобни за коня.  

50. a) Всеки кон, който напусне падока преди манежа за оценка, е обект на наказание по усмотрение на ДК.
51. Отсъждането (съдийстването) задължително трябва да бъде в съответствие с правилата за оценка на конете за съответния тест, публикувани в програмите и каталога.

52. Здравословно състояние: Коне, които куцат, не могат да бъдат оценявани от съдиите. Съдиите могат да изключат всеки кон, чието състояние е такова, че оценката би причинила болка у коня.

53. Дегизиране на конете: Не се позволява промяна на основния цвят на кожата, козината или копитата. Приема се употребата на безцветни масла за копитата, вазелин или масло и бял тебешир, използвани при коне с бели крака.

54. В конюшните не се разрешават съоръжения, с които се променя естествения външен вид на коня. Участниците, използващи такива съоръжения в манежа ще бъдат отстранявани от  ДК за периода на теста.

55. Жестокост: Прекомерното биене с камшик, прекомерната стимулация чрез шум и сплашване, употребата на електрически шокови устройства или причиняването на болка чрез каквито и да било средства е забранено във всички части на манежа или в зоната на конюшните по всяко едно време.

56. Злоупотреба с лекарствени средства: Забранено е приемането на всякакви вещества, които не са обичайна храна (вкл. джинджифил и подобни дразнещи вещества), независимо дали са подадени умишлено или неумишлено, и които могат да повлияят върху поведението при представянето или здравословното състояние на коня. Тези забранени вещества са изброени в Приложение ІV,  FEI Ветеринарни разпоредби, като организатора поддържа актуализирано копие на този списък. Докато не бъде посочено друго в Правилата за провеждане на изложби и Правилата за Дисциплинарните Комитети, всички процедури свързани със злоупотреба с лекарствени средства, следват Ветеринарни разпоредби на FEI.

57.1. ДК може да разпореди химически тестове за всеки кон.
a) Всеки кон, за който ветеринарят, надлежно назначен да вземе такива проби от кръвта, урината и други вещества, удостоверява, че по негово мнение това вземане  на проби може да застраши съответния участник или лицата, трениращи този участник, и ще уведоми ДК, която ще дисквалифицира коня и ще препрати случая към ДАК. Всеки така дисквалифициран кон няма да получи награда или звание и няма да продължи участието си в съответния тест.
б) Конете, оттеглени от такъв тест от техния собственик или лицето, което отговаря за тях (т.е. което е подписало заявката за участие) няма да получат никаква награда или звание и няма продължат участието си в теста; ДК следва да препрати случая на ДАК.
57.2. ДК може да разпореди тестове на очите на конете за лекарствени средства за разширяване на зениците.
57.3. Съдиите могат да изискват от ДК да тества всеки кон.

58. Процедури при злоупотреба с лекарствени средства
58.1. Процедурите за разследване са посочени в “Правилата за Дисциплинарните Комитети”.
58.2. Когато оторизираната лаборатория открие положителна реакция, тя трябва да информира организатора на теста и Асоциацията, които ще предприемат действия в съответствие с “Правилата за Дисциплинарните Комитети”.
58.3. Всички нарушения свързани с лекарствени средства, ще бъдат разглеждани от Постоянния Дисциплинарен Комитет, съгласно “Правилата за Дисциплинарните Комитети”.

59. Ветеринарни въпроси
59.1. Конете с очевидни клинични симптоми на дадена болест, няма да бъдат  допускани до участие в тестове по усмотрение на ветеринарния лекар от ДК. Ако ветеринарят на ДК установи очевидни клинични симптоми на заразна болест, конят трябва незабавно да бъде поставен под карантина и не може да участва теста.
59.2. Правилата за ваксинациите за участие на коне тестове ще следват действащите в страната ветеринарно-медицински разпоредби.

IX. Технически изисквания
Пълно описание на следните раздели трябва да бъде представено от организационния комитет. Информация от същите раздели трябва да достигне до всички участници преди изложбата или теста с входните карти и картите за паркинг ако е необходимо (могат да бъдат включени към Програмите).

60. Достъп и паркиране
Достъпа до зоните на тестовете трябва да бъдат ясно обозначени на известна дистанция в зависимост от местоположението на теста (държава, град). Обширен паркинг е необходимо да има достатъчно близо до конюшните. Разпоредители трябва да бъдат назначени за да регулират правилно паркиране на транспортните средства за коне.

61. Конюшни
Конюшните трябва да бъдат групирани в 1 (мах 2) зони. Конете трябва да бъдат настанени в боксове (покрити ако се направени навън), направени от устойчиви материали осигуряващи възможно най-добрите условия за сигурност с минимални измерения 2,8 m2  х 2,8 m2  и минимална височина   2,7 m2 за всички външни входове. Трябва да е налице удобно настаняване на конете, свободно от такси. Табела с надпис “Не е разрешено тренинга на коне в района на конюшните между 20.00 часа вечерта и 6.00 сутринта”.

62. Храна и вода
В конюшните трябва да има течаща вода, склад за фураж, където могат да бъдат закупени овес и сено на текущи цени.

63. Манеж за оценка на конете (ринг)
Трябва да бъде с подходящ размер, най-малко 1200 m2 (с дълга страна най-малко 60 m2)/ с квадратна или правоъгълна форма и възможно най-нехлъзгава повърхност. Трябва да е ограден и да е с 1 или 2 входящи изходи, които ще бъдат обозначени от разпоредителите (стюардите). Трасето на плаца трябва да бъде атрактивно декорирано, както подобава за интернационални събития.
Журито трябва да бъде настанено с техните чанти на главната зрителска зона (трибуна). Персонала зает в изложбата / или служителите трябва да стоят на дистанция зад съдиите и да комуникират само когато е необходимо. Достатъчно голяма трибуна трябва да позволи на зрителите да седнат докато присъстват на изложбата.
Озвучаването трябва ясно да се чува от публиката на трибуните, ринга, падоците и конюшните.
Съобщенията трябва да се правят на езика на страната домакин и на английски, ако присъстват чужденци.

64. Падок (до ринга)
Трябва да е достатъчно голям и да позволява правилното загряване на 15 коня едновременно.
Трябва  да е близо до ринга за да могат конете лесно да преминават от единия до другия без да изминават дълго разстояние. Преминаването от падока в ринга трябва да бъде в отсъствие на публиката.
Точното разписание за започване на отделните класове за деня трябва да бъде отбелязано на табло на входа на падока.
Разпоредителите трябва да контролират входовите и изходите на падока и ринга съгласно процедурата на изложбата.

65. Персонал
Броят на персонала ще зависи от представителността на теста, размера на площа, броя на учасниците и/или други технически нужди.
а/ Служители
•    Съдийска комисия (жури)
•    Дисциплинарен комитет (ДК)
•    Ветеринарен лекар
•    Секретариат на теста, състоящ се от един или двама човека, с постояно мястонахождение (бюро) по време на мероприятието, където секретарите приемат бележки, съобщения и огговарят на всички въпроси и запитвания. Спикерът представя класовете и конете, като неговата задача е през цялото време да информира публиката за работата на комисията и хода на теста. Един или двама човека записват точките и изчисляват сбора им и класирането.
б/ Рингмайстор и разпоредители (стюарди).
Разпоредителите трябва да бъдат в униформи и да носят отличителна значка. Техния брой и функции се решава от организатора, независимо от това се препоръчва да ги има поне на:
•    на паркинга на транспортните средства за превоз на коне.
•    при конюшните (един или двама при необходимост патрулират денонощно).
•    в падока.
•    на входа на ринга(манежа).

66. Каталог
Атрактивен каталог трябва да бъде наличен на разумна цена в зоната на теста. На каталога трябва да съдържа пълна информация за класовете и списък на конете записани във всеки клас с дата на раждане, произход, развъдчик и собственик.
Обобщен ситуационен план на зоната на теста трябва да бъде поместен в каталога, а също така и списък на учасниците с техните адреси.
Спонсорите на изложбата и рекламодателите ще намерят публичност в каталога, като помогнат финансово неговото публикуване и присединят към него своите интереси. Каталога трябва да съдържа пълен списък на рекламодателите с техните адреси.

67. Настаняване на съдийте
Съдийте трябва да бъдат предварително поканени, като техните отговори трябва да бъдат получени навреме, за могат имената им да бъдат напечатани в програмата. Нощуването им трябва да бъде близко до зоната на теста. Организаторите са отговорни за разноските за хотел. Разумни разходи за пътуване задължително се изплащат. Забранено е даването на каталози с имената на участниците и конете на съдийте преди теста. Всички неплатени разходи  на съдийте трябва да бъдат уредени преди завръщането им по домовете.
68. Изисквания след провеждане на тестовите изпитания.
Доклад от ДК на теста трябва да бъде изпратен на председателя на Асоциацията възможно най-бързо след приключване на мероприятието.

X. Ръководство за съдийте и организаторите

69. Покана на съдийте.
69.1.Организатора проверява наличността на  избрания съдия  по телефон, електронна поща и т.н. Ако всичко е наред, организатора ще изпрати покана с официално писмо информиращо за датата и мястото на събитието. Съдията ще потвърди писмено приемането или отказването на поканата в 14 дни след получаването й.
69.2. Когато съдията приеме веднъж поканата, той може да се откаже от участие не по-малко от 30 дни преди теста или ако има сериозен проблем. За всеки случай веднага ще влезе в контакт с организатора за да го информира за решението си, което ще бъде потвърдено писмено.
     69.3. Организаторът на изложбата трябва да съобщава измененията в съдийския състав на всички участници. След като е разпратена програмата, съобщението може да бъде изпратено с друга подлежаща на изпращане информация  (разписание, потвърждение за получаване на заявката за участие  и др.) или по-късно в деня на изложбата заедно със стартовите номера или чрез съобщение на секретариата на изложбата.
69.4. В случаят, когато съдията не се е явил на теста, на който е бил поканен, и за който е дал потвърждение, организатора (чрез доклад на ДК) ще информира председателя и УС на Асоциацията, които ще вземат решение за последващи действия (или наказание).

70. Плащания и домакинство
70.1. Организаторът  осигурява транспорт (но не повече от средната стойност на икономически изгоден автобусен билет) и настаняване по-време на тестовете. Той може да резервира билети за пътуване лично или да помоли съдията да го направи.
70.2. Резервацията за хотел се прави от организатора. Всички екстри като телефонни разговори, консумацията от мини бара и др. са лични разходи на съдията, както и продължителния престой в хотел извън разписанието на изложбата.
70.3. Ако съдия желае да доведе брачния си партньор трябва предварително да помоли за това организатора. При всички случаи от него се изисква да плати разликата между единичната и двойна стая, а така също и всички разходи за транспорт, храна и др. на своя брачен партньор.
Подходът е същия за всички членове на ДК, разпоредителите (ринг, стюарди) и другите служители свързни с провеждането на тестовете. Всяко нарушение в тази насока трябва да бъде докладвано на председателя и УС на асоциацията.  

Изготвил (превод и адаптация): доц. д-р Илияна Събева

© 2023 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ