Български
English

Молба за членство

Членство в Асоциацията

Съгласно устава на Асоциацията участието в нея е доброволно. Членове на Асоциацията могат да бъдат:

  1. дееспособни граждани, навършили 18-годишна възраст: собственици на племенни коне от породата, специалисти, селекционери, научни работници, любители и други лица с интерес в тази дейност;
  2. юридически лица, надлежно регистрирани според изискванията на българското законодателство: български организации, предприятия, научни институти, търговски дружества, други сдружения със сходни цели и задачи, при положение, че тези цели и задачи не са в конфликт и не противоречат на целите и задачите на Асоциацията.                       

Всички членове приемат и се задължават да спазват Устава на Асоциацията, да плащат редовно членския си внос и да допринасят за развитието на Източнобългарската порода коне.           

Нови членове на Асоциацията се приемат по писмена молба до Управителния съвет на първото (след датата на подаване на молбата) негово заседание. Молбата се разглежда и Управителния съвет взема решение за приемане на съответния член.                       

Решението на УС за приемането или неприемането на всеки член се утвърждава от ОС на неговото следващо редовно годишно заседание. 

Кандидатите за членове се считат за редовни членове от момента на вземане на решение на УС . От този момент те дължат членски внос за текущата година, в която са били пиети.

В случай, че УС откаже да приеме някои от кандидат-членовете, те могат да обжалват решението пред ОС. ОС разглежда жалбата и взема становище на следващото си редовно годишно заседание или, ако фигурира в дневния ред, на извънредно общо събрание.

Молба за членство [.docx]

© 2024 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ