Български
English

Промяна на собственост

Процедура при смяна на собственост

В съотвествие с разпоредбите на Регламент 262/2015/ЕС всяка промяна върху собствеността на коня следва да бъде регистрирана в документа му за идентификация (в паспорта му) при следните условия:

  1. При смяна на собственика паспортът се изпраща в Асоциация, заедно с надрежно попълнена молба по образец.
  2. Предвид изискванията на Закона за Животновъдството регистрацията на новия собственик в паспорта на коня може да бъде извършена само, ако той е член на Асоциацията. Собственици, които не са членове подават молба по образец.
  3. Ако има повече от един собственик лицето, което отговаря за коня, се вписва в паспорта заедно с неговата националност. Ако собствениците са от различни страни, те сами определят националността на коня.
  4. Когато FEI одобри отдаването под наем на кон от страна на националната федерация по конен спорт, информацията за тези операции се записва от Асоциацията.
  5. Едновременно с регистрацията на промяната на собствеността върху коня    , Асоциацията отразява промяната във ВетИС, след което връща паспорта на собственика.
  1. Съгласно разпоредбите на Регламент 262/2015 ЕО, след смъртта на коня собственика, стопанина или упълномощено от тях лице е длъжен да върнат паспорта на органа издадел.

Забележка: Паспортът издаден по силата на Регламент 262/2015 ЕО не може да бъде обект на търговска сделка при покупко-продажбата коне. Той се заплаща еднократно при неговото издаване и единствено на органа издател.

 

Молба за смяна на собственост [.docx]

CHANGE OF OWNERSHIP [.docx]

Молба за членство [.docx]

© 2021 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ