Български
English

Издаване на паспорт/дубликат

Издаване на уникален доживотен идентификационен документ (паспорт) по Регламент 2021/963 (ЕС) 

Необходими документи:  1/ Заявление за издаване уникален доживотен идентификационен документ. 2/ Сертификат за заплождане. 3/ Проба за извършване на ДНК анализ на произход. 4/ Молба за членство (в случай, че собственика на еднокопитното не  е член на сдружението).

ПРОЦЕДУРИ ПО РЕГЛАМЕНТ 2021/963/ЕС

Процедура за издаване на уникален доживотен идентификационен документ

на кон.

Определения:

“уникален доживотен идентификационен документ“ (паспорт) означава уникаления доживотен идентификационен документ, с който се изисква от операторите на еднокопитни да гарантират, че посочените животни са индивидуално идентифицирани както е предвидено в чл.114, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/429.

“оператор“означава всяко физическо или юридическо лице, което притежава еднокопитни животни и носи отговорност за тях, включително за кратко време, с изключение на ветеринарите.

“собственик“ означава всяко физическо или юридическо лице, което притежава еднокопитно животно.

 1. Уникален доживотен идентификационен документ се издава по заявление от оператора до асоциацията.  Заявлението се попълва от оператора на коня и оторизирания ветеринарен лекар, извършил маркирането и графичното описание на коня. Стикер от чипа се залепва само на указаното в графичното описание място. На останалите места номера на транспондера се попълва писмено. Към заявлението се прилага сертификат за заплождане на майката, която следва да е идентифицирана. Попълването на всички полета в заявлението е задължитело! 
 2. Ако бащата на коня посочен в сертификата за заплождане не е регистриран за разплод в Асоциация Източнобългарски Кон за съответната година към документите се прилага копие от сертификата му за произход от паспорта и копие от страницата, от която се вижда лаболаторния № от проведения ДНК-анализ за произход.
 3. Съгласно разпоредбите Регламент 2021/963/ЕС операторът на еднокопитно животно гарантира, че еднокопитно животно, за което отговаря, е идентифицирано в срок, който се определя от държавата членка, и не надвишава 12 месеца след датата на раждане на животното и във всеки случай преди животното да напусне животновъдния обект на раждане за период над 30 дни.
 4. Оригинал на уникален доживотен идентификационен документ се издава до 12 месеца след датата на раждане на животното и във всеки случай преди животното да напусне животновъдния обект на раждане за период над 30 дни. Еднокопитното не се счита за изключено от хранителната верига, освен по ветеринарно предписание.
 5. Операторите на еднокопитни животни гарантират, че на еднокопитните животни се поставят инжектируеми транспондери по същото време или малко преди датата на попълване на формуляра за идентификация, необходим за подаване на заявление за издаване на уникалния доживотен идентификационен документ в рамките на горепосочния срок за идентификация.
 6. Издаденият уникален доживотен идентификационен документ се предава на оператора след неговата регистрация във ВетИс.
 7. Дубликат на уникален идентификационен документ се издава, когато:
  а) оригиналът на идентификационния документ е изгубен и идентичността на еднокопитното животно може да бъде установена най-вече чрез кода, предаван от транспондера, или чрез алтернативния метод за проверка на идентичността в
  съответствие с член 16 (генетични маркери и контурна схема); или
  б) еднокопитното животно не е било идентифицирано в срок до 12 месеца след датата на раждане.
 8. Конете с дубликат на идентификационен документ са със статут на „доживотно изключване от хранителната вирига“.
 9. Във всички случаи на смърт или изгубване, включително кражба, на еднокопитно животно операторът на еднокопитното животно връща уникалния доживотен идентификационен документ на органа издател в рамките на максимален срок от 30 дни от датата на смъртта или изгубването на еднокопитното животно.
 10. Асоциацията или представляващото я лице предприема всички необходими мерки, за да: а) провери, че не е бил издаван досега такъв идентификационен документ за съответното еднокопитно; б) предотврати многократното неправомерно издаване на идентификационни документи за отделно еднокопитно животно. Тези мерки се изразяват най-малкото в преглеждане на наличните съответни документи и електронни записи.
 11. За всички коне родени след 2010 година към документите за издаване на идентификационен документ се предоставя проба за извършване на ДНК анализ на произход.

Изисквания към графичното описание

В графичното описание трябва да бъдат скицирани минимум седем отличителни белега в т.ч. и кестени. Съгласно разпоредбите на Регламент 2022/963 (ЕС), раздел  „Кестени“ от паспорта следва да бъде попълнена за всеки кон без бели или други петна и с три или по-малко от три завъртока. Всеки кестен се отбелязва схематично в съответното поле предоставено в заявлението за издаване на паспорт.

Забележка: Паспортът издаден по силата на Регламент 2021/963 (ЕО) не може да бъде обект на търговска сделка при покупко-продажбата коне. Той се заплаща еднократно при неговото издаване и единствено на органа издател.

ВАЖНО: Член 29 от Регламент 2021/963 (ЕО) 
Задължения на операторите по отношение на управлението на идентификационните документи, за да се гарантира идентификацията на еднокопитното животно през целия живот

 1. Операторите на еднокопитни животни гарантират, че най-малко следните идентификационни данни в уникалния доживотен идентификационен документ непрекъснато се актуализират и коригират:
  а) статутът на еднокопитното животно по отношение на това дали то отговаря на условията за клане за консумация от човека;
  б) четлив код на транспондера или ушната марка или отличителните знаци, използвани като алтернативен метод;
  в) когато е приложимо, валидационен знак или лиценз, издаден в съответствие с член 92, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/688;
  г) информацията относно собствеността на еднокопитното животно, когато това се изисква в съответствие с националното законодателство.
  2. Когато е необходимо да се актуализират идентификационните данни в раздели I—III от образеца на идентификационен документ за еднокопитни животни, установен в част 1 от приложение II, операторът на еднокопитното животно подава
  идентификационния документ на компетентния орган или, когато е приложимо, на органа с делегирани правомощия в държавата членка, в която еднокопитното животно пребивава обичайно:
  а) непосредствено след събитието, засегнало идентификационните данни, в случая, посочен в точка 1, буква а);
  б) в срок от седем дни от събитието, засегнало идентификационните данни на еднокопитното животно, в случаите, посочени в букви б) или в), или, ако операторът е собственикът — в точка 1, буква г).
  3. Операторът гарантира, че информацията в раздели IV—IX е актуална и точна в съответствие с правилата, установени от развъдното сдружение, организацията или сдружението, които са издали документа в съответствие с член 22, параграф 2 или
  параграф 3.
  4. Независимо от член 66, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035, в случай на промяна на собствеността уникалният доживотен идентификационен документ се предава на новия собственик.

Заявление за издаване на уникален идентификационен документ [.docx]

Сертификат за заплождане [.docx]

Молба за членство [.docx]

© 2024 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ