Български
English

Издаване на паспорт/дубликат

ПРОЦЕДУРИ ПО РЕГЛАМЕНТ 262/2015/ЕС

Процедура за издаване на паспорт на кон (ОРИГИНАЛ).

 1. Съгласно разпоредбите Регламент 262/2015/ЕС за да се получи идентификационен документ (паспорт) на кон, до Асоциацията се подава заявление от собственика в срока, предвиден за това в чл. 12, параграф 1 от същия Регламент (не по-късно от 12 месеца след датата на раждане и във всички случаи преди конят да напусне стопанството на раждане), като се предоставя и цялата необходима информация, за да се спази посочения регламент. Съгласно изискванията на Регламента преди да издаде идентификационен документ, Асоциацията или представляващото я лице предприема всички необходими мерки, за да: а) провери, че не е бил издаван досега такъв идентификационен документ за съответното еднокопитно; б) предотврати многократното неправомерно издаване на идентификационни документи за отделно еднокопитно животно. Тези мерки се изразяват най-малкото в преглеждане на наличните съответни документи и електронни записи.
 2. Когато конят не е чипиран собственика се обръща към оторизирания ветеринарен лекар, обслужващ района му, или директно към Асоциацията. По искане на собственика или ветеринарния лекар последната изпраща чип до посочения лекар или изпраща такъв за чипиране на коня и изготвяне на заявление за издаване на паспорт.
 3.  Заявлението се попълва от собственика на коня и оторизирания ветеринарен лекар, извършил маркирането и графичното описание на коня. Стикер от чипа се залепва само на указаното в графичното описание място. На останалите места номера на транспондера се попълва писмено. Към заявлението се прилага сертификат за заплождане на майката, която следва да е идентифицирана съгласно настоящия Регламент.  Попълването на всички полета в заявлението е задължитело! Изключение се допуска само в полето с данните за номера в сертификата за заплождане за коне, родени до 2011г. включително.
 4. Попълненото заявление за издаване на паспорт, сертификата за заплождане и евентуално молба за членство се изпращат на адреса на Асоциацията или до поискване на името на Председателя с куриерска фирма в Шумен след предварително съгласуване с Асоциацията.
 5. Асоциацията издава паспорта на коня от посоченото заявление, като служителят й прерисува графичното описание от зявлението. Паспорта се връща за заверка на графичното описание на ветеринарния лекар, описал коня в заявлението, а оригинала на последното остава в архива на Асоциацията. След заверка ветеринарния лекар предава паспорта на собственика на коня.
 6. Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за Животновъството Развъдната организация извършва развъдна дейност с животни, собственост на нейните членова. Следователно всеки собственик на кон от породата не може да получи услуга от Асоциация „Източнобългарски кон” докато не стане неин член.  Кандидатстването за члество се извършва съгласно чл. 11 от Устава на Асоциация „Източнобългарски кон”, даден в съответния раздел на настоящия сайт. Примерното заявление за членство е приложено. Годишния членски внос е 20 лв.
 7. За издаване на паспорт в заявлението задължително се попълва номера на животновъдния обект (обекта с епизоотично значение - ОЕЗ). В случай, че собственика не си е регистрирал местодомуването на коня като ОЕЗ, той следва да се обърне към Официалния ветеринарен лекар, отговарящ за района. НВМС е предвидила безплатна процедура за вписване на ОЕЗ във ВетИС (ветеринарната информационна система), когато обекта е малка конюшня, която не може да бъде регистриран съгласно изискванията на ЗВМД. 
 8. За всички коне родени след 2010 година към документите за издаване на паспарт се предоставя проба за извършване на ДНК анализ на произход.
 9. След издаване на паспорта и преди същия да бъде предоставен на собственика Асоциацията въвежда данните на коня във ВетИС.

Процедура за издаване на Дубликат на паспорт на кон.

 1. Съгласно разпоредбите чл. 29 параграф 1 от Регламент 262/2015/ЕС когато оригиналният документ е изгубен, но самоличността на еднокопитното животно може да се установи основно чрез кода, предаван от транспондера, или въз основа на алтернативния метод и има налична декларация за собственост, органът издава дубликат на идентификационния документ, в който се споменава уникалният доживотен номер, като обозначава ясно документа като такъв („дубликат на идентификационен документ“).
 2. Дубликат на идентификационния документ се издава в случая, когато конят е идентифициран след навършване на 12 месечна възраст, при предоставен сертификат за заплождане.

В такива случаи еднокопитното се класифицира в част II от раздел II на дубликата на идентификационния документ, като непредназначено за клане с цел човешка консумация.

 1.  Заявлението се попълва от собственика на коня и от ветеринарния лекар, идентифицирал коня.

Процедурата за издаване на идентификационен документ заместващ оригинала по смисъла на чл.32 параграф 1 е неприложим за Асоциация Източнобългарски Кон .

Изисквания към графичното описание

В графичното описание трябва да бъдат скицирани минимум седем отличителни белега в т.ч. и кестени. Съгласно разпоредбите на Регламент 262/2015 ЕО, и секция XI „Кестени“ от паспорта следва да бъде попълнена за всеки кон без бели или други петна и с по-малко от три завъртока. Всеки кестен се отбелязва схематично в съответното поле предоставено в заявлението за издаване на паспорт.

Изисквания към собствениците

 1. Всеки собственик, стопанин или упълномощено от тях лице следва да се уверят, че всички реквизити на документите за издаване на паспорт, дубликат или смяна на собственост са попълнени правилно – осбено що се касае до лични данни, животновъден обект и графично описание. 
 2. След получаване на паспорта собственика на коня следва да положи своя подпис на страници 9 и 14 на указаните за това места.
 3. След получаване на паспорта собственика, стопанина или упълномощено от тях лице следва да направи заверка на графичното описание от ветеринарния лекар, описал коня в заявлението.
 4. Съгласно разпоредбите на Регламент 262/2015 ЕО, след смъртта на коня собственика, стопанина или упълномощено от тях лице е длъжен да върнат паспорта на органа издадел.

Забележка: Паспортът издаден по силата на Регламент 262/2015 ЕО не може да бъде обект на търговска сделка при покупко-продажбата коне. Той се заплаща еднократно при неговото издаване и единствено на органа издател.

ВАЖНО: Ако бащата на коня посочен в сертификата за заплождане не е регистриран за разплод в Асоциация Източнобългарски Кон за съответната година към документите се прилага копие от сертификата му за произход в паспорта и копие от страницата, от която се вижда лаболаторния № от проведения ДНК-анализ за произход.

 

Заявление за издаване на паспорт/дубликат [.docx]

Сертификат за заплождане [.docx]

Молба за членство [.docx]

© 2021 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ