Български
English

Регистрация на жребци, кобили и новородени

Регистрация на кобили и жребци за разплод и регистрация на новородени кончета

 - Регистрацията се извършва чрез подаване на заявление по образец до Асоциацията.

 - Регистрацията на кобилите и жребците се извършва за срок от една календарна година и се подновява всяка следваща година чрез подаване на ново заявление или потвърждаване на старата по електронна поща или телефон. По изключение заявления за регистрация на жребци и кобили могат да се подават до не по-късно от 30 юни на текущата година.

- Регистрацията е безплатна.

Заявление за регистрация [.docx]

© 2023 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ