Български
English

ПОКАНА за редовно годишно Общо събрание на членовете на Асоциация “Източнобългарски кон”

Управителният съвет на Асоциация “Източнобългарски кон” на основание на чл.26 и чл. 27(1) от Устава на Асоциацията свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 29.05.2017 г. (Понеделник) в гр.Шумен в Земеделски Институт, гр. Шумен от 13:00 часа при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС за дейността на Асоциацията за изминалия период. Отчет за дейността на УС през 2016 година.
  2. Приемане на финансовия отчет за 2016 година и приемане на проекто-бюджет за 2017 година.Приемане отчета на контролния съвет.
  3. Прием на нови членове.
  4. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 21 ал. 2 от Устава на Асоциацията общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

Председател на Асоциация “ИБК” доц. д-р Илияна Събева

18.04.2017 год.

© 2024 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ