Български
English

ПОКАНА за провеждане на редовно годишно Общо събрание

На основание на чл.26 и чл. 27(1) от Устава на организацията, Управителният съвет на Асоциация “Източнобългарски кон” свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 05.06.2018 година (вторник) от 12.30 часа в админстративната сграда на Земеделски Институт, гр. Шумен.

при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС за дейността на Асоциацията за изминалия период. Отчет за дейността на УС през 2017 година.
  2. Приемане на финансовия отчет за 2017 година и приемане на проекто-бюджет за 2018 година.Приемане отчета на контролния съвет.
  3. Прием на нови членове.
  4. Разни.

На основание чл. 21 ал. 2 от Устава на Асоциацията, при липса на кворум общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

Председател на Асоциация “ИБК”:

/доц. д-р Илияна Събева/

18.04.2018 год.

© 2024 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ