Български
English

ПОКАНА за провеждане на редовно отчетно-изборно Общо събрание

На основание на чл.26 и чл. 27(1) от Устава на организацията, Управителният съвет на Асоциация “Източнобългарски кон” свиква редовно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе на 29.03.2019 година (петък) от 12.30 часа в админстративната сграда на Земеделски Институт, гр. Шумен.

при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС за дейността на Асоциацията за 2018 година.
  2. Приемане на финансовия отчет за 2018 година и приемане на проекто-бюджет за 2019 година.Приемане отчета на контролния съвет.
  3. Освобождаване от отговорност на настоящия УС и Контролния съвет.
  4. Промени в Устава на Асоциация “Източнобългарски кон”
  5. Избор на нов УС, Председател и Заместник-председател.
  6. Прием на нови членове.
  7. Разни.

            На основание чл. 21 ал. 2 от Устава на Асоциацията, при липса на кворум общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

 

Председател на Асоциация “ИБК”:

/доц. д-р Илияна Събева/

 

27.02.2019 год.

Съгласно чл. 20 от Устава на Асоциацията поканата за ОС бе поставена на мястото за обновления в сградата на ДП Кабиюк, на 27.02.2019 г.

© 2024 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ